Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH w Lubawskim Przedsiębiorstwie Budowlanym Zdzisław Wierzbowski oraz Lubawskim Przedsiębiorstwie Budowlanym Spółce z o.o.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z serwisu internetowego https://lpblubawa.pl (dalej: Serwis) oraz przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną przez Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Zdzisław Wierzbowski oraz Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z o.o. działalnością gospodarczą.

I ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Zdzisław Wierzbowski z siedzibą w Lubawie, ul. Kopernika 65, 14-260 Lubawa, NIP 744-100-11-62, REGON 510317890, (dalej: Administrator) oraz Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z o.o. z siedzibą w Lubawie, ul. Kopernika 65, 14-260 Lubawa, wpisana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie , VIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000570552; Kapitał zakładowy 500 000 PLN , NIP 744-181-23-05 , REGON 362349771 (dalej: Administrator).

Może się Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem następujących danych:

Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Zdzisław Wierzbowski

Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z o.o.

ul. Kopernika 65, 14-260 Lubawa
adres strony internetowej: https://lpblubawa.pl
adres e-mail: sekretariat@lpblubawa.pl
numer telefonu:(+48) 89 640 75 10

II INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

-nie dotyczy

III PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane będą w następujących celach:

Korzystanie z Serwisu internetowego

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies z urządzenia końcowego Użytkownika), przetwarzane są w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom Serwisu treści publikowanych na stronie internetowej – w związku z wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • stosowania niezbędnych plików cookies – w związku z wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • stosowania plików cookies w celach analitycznych i statystycznych na podstawie zgody Użytkownika – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i wydajności Serwisu.

W związku z udostępnianiem Serwisu Administrator wykorzystuje rozwiązania i  narzędzia analityczne opracowane przez podmioty zewnętrzne. Administrator korzysta z takich narzędzi, jak:

 • Google Analytics

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

Kontakt z Użytkownikiem Serwisu

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem udostępnionego w ramach Serwisu formularza kontaktowego lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail. W przypadku skierowania do Administratora zapytania dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:

 • komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającym na prowadzeniu korespondencji w ramach obsługi klienta lub w związku z jego działalnością gospodarczą;
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Newsletter

nie dotyczy

 Marketing Administratora

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych produktów i usług własnych lub podmiotów trzecich Administratora. W tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wyświetlania Użytkownikowi treści marketingowych w sieci internetowej – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającym na prowadzeniu kampanii marketingowych i remarketingowych w sieci internetowej;
 • wyświetlania Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom w związku z profilowaniem na podstawie plików cookies (reklama behawioralna) – – na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na zbieranie plików cookies, a także w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającym na prowadzeniu kampanii marketingowych i remarketingowych w sieci internetowej oraz na lepszym dopasowaniu wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika;
 • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (na adres e-mail) oraz prowadzenia działań telemarketingowych (MMS/SMS lub rozmowa telefoniczna) – na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Prowadzenia profili w ramach mediów społecznościowych – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającym na prowadzeniu profilu, promowaniu marki, produktów i usług Administratora, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji;
 • prowadzenia działań analitycznych oraz statystycznych, jak również związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającym na prowadzeniu analiz skuteczności prowadzonych przez Administratora akcji marketingowych w Serwisie i oceny atrakcyjności przekazywanych treści;
 • przesyłania materiałów marketingowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającym na prowadzeniu kampanii marketingowych i remarketingowych bez badania preferencji adresata.

W związku z prowadzeniem działalności marketingowej Administrator wykorzystuje rozwiązania i  narzędzia analityczne opracowane przez podmioty zewnętrzne. Administrator korzysta z takich narzędzi, jak:

 • 1. Google Analytics
 • 2. Google Tag Manager
 • 3. Google Search Console
 • 4. Google Ads
 • 5. Facebook ADS
 • 6. Instagram ADS

Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w ustawieniach prywatności danych oraz w polityce prywatności danego partnera.

Wykonanie umowy

Kontakt z Administratorem podejmowany w celu omówienia oferty mieszkaniowej Administratora jest możliwy za pośrednictwem udostępnionego w ramach Serwisu formularza kontaktowego , poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub za pośrednictwem formularzy udostępnianych przez portale ofertowe współpracujące z Administratorem. W tym przypadku dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • umożliwienia przedstawienia oferty ze wskazanej przez Użytkownika inwestycji lub w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • weryfikacji zainteresowania Użytkownika zawarciem umowy – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającym na weryfikacji decyzji Klienta lub weryfikacji aktualności baz danych klientów;
 • badania satysfakcji Użytkownika – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającym na weryfikacji reakcji  Użytkownika/Klienta po kontakcie z pracownikami Administratora lub po skorzystaniu z jego usług;
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Wykonywanie obowiązków prawnych Administratora

Podjęty przez Użytkownika kontakt z Administratorem może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych wykonywanie obowiązków prawnych nałożonych przez Administratora, np. w związku z realizacją reklamacji lub praw osób, których dane dotyczą lub z rozliczeniami w związku z zawartymi z Administratorem umowami. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

Dochodzenie roszczeń

Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia dochodzenia roszczeń w przypadku korzystania z  Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa oraz Regulaminem, zasadami bezpieczeństwa lub dobrymi obyczajami – w związku z prawnie  uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

IV OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane w celu odpowiedzi na zgłoszenie Użytkownika związane z funkcjonowaniem  Serwisu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zapytania lub rozpatrzenia reklamacji.

Dane, które będą przetwarzane w celu wykonania obowiązku nałożonego na Administratora na mocy przepisów prawa będą przechowywane aż do wykonania tego obowiązku, chyba że przepisy prawa nakazują dalsze przechowywanie tych danych.

Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania.

Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, w szczególności dane statystyczne i analityczne, będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do wyrażenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Jeśli określone wiadomości mogą stanowić lub stanowią dowód w postępowaniu przed sądem lub innym organem, będą one przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do prawomocnego zakończenia postępowania, o ile zostało wszczęte, w zależności co następuje później.

Dane zostaną usunięte również gdy nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.

V UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM. ODBIORCY DANYCH.

W celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed przypadkowym lub bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa, Administrator wykorzystuje techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające ochronę przetwarzania danych.

Do wszelkich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora dostęp mają wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz podmioty zewnętrzne świadczące poszczególne usługi na rzecz Administratora związane z obsługą  Serwisu, którym te dane powierzono i które zobowiązane zostały do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych Użytkowników, do których mają dostęp. Mogą to być przede wszystkim podmioty odpowiedzialne za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, dostawcy oprogramowania, podmioty świadczącym usługi księgowe lub prawne, doradcy kredytowi, operatorzy pocztowi, kurierzy, agencje marketingowe.

Dane osobowe użytkowników  Serwisu mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom państwowym.

VI PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi, który przekazał dane osobowe przysługują następujące uprawnienia:

 1. dostęp do treści swoich danych,
 2. sprostowanie danych,
 3. modyfikacja danych.
 4. ograniczenie przetwarzania danych,
 5. usunięcie danych,
 6. przenoszenie danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika lub przetwarzanych w sposób zautomatyzowany jeśli ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych, gdy:

 1. przetwarzanie to odbywa się w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – jeśli Użytkownik skorzysta z tego prawa, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania jego danych osobowych w tym celu,
 2. przetwarzanie to odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – jeśli Użytkownik skorzysta z tego prawa, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania jego danych osobowych, chyba, że będziemy w stanie wykazać, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, nadrzędne wobec wskazanych przez Użytkownika interesów, praw lub wolności.

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z jednego z powyższych uprawnień Administrator podejmie niezwłocznie działania mające na celu usunięcie niezgodności w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Ponadto, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik jest uprawniony do wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla czynności przetwarzania dokonanych przed wycofaniem zgody.

W celu realizacji powyższych uprawnień Użytkownik może skontaktować się z Administratorem z wykorzystaniem poniższych danych:

Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Zdzisław Wierzbowski

Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z o.o.

ul. Kopernika 65, 14-260 Lubawa
adres strony internetowej: https://lpblubawa.pl
adres e-mail: sekretariat@lpblubawa.pl


Użytkownik ma ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy RODO. Zgodnie z art. 56 ust. 1 RODO właściwy do podejmowania działań jako wiodący organ nadzorczy jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Stawki 2,
00-193 Warszawa
Polska
https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

VII BEZPIECZEŃSTWO I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Administrator zobowiązuje się, że zastosuje adekwatne środki techniczne dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych Użytkownika, starając się zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych przed przypadkowym lub bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem, zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami obowiązującego prawa.

Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, ani profilowaniu. W związku jednak z wykorzystaniem rozwiązań programistycznych w Serwisie, Administrator może poddawać automatycznemu przetwarzaniu informacje o reprezentowanym przez Użytkownika przedsiębiorstwie.

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkownikom do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W związku jednak z korzystaniem z usług programistycznych i internetowych, może dojść do niezależnego od woli Administratora przekazania danych do państwa trzeciego, co wynika z regulaminów dostawców tych usług.

VIII UWAGI KOŃCOWE

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianie, z uwagi na rozwój technologiczny oraz modyfikację istniejących standardów lub zmiany przepisów prawa.

Compare listings

Porównać